Pravila i uvjeti

Pravila i uvjeti
Pravila i uvjeti

1. Sklapanje ugovora
Rezervacijom smještaja na portalu www.sebenica.com gost sa agencijom Sebenica sklapa ugovor i potvrđuje da je suglasan s Pravilima i uvjetima. Ovi uvjeti definiraju prava i obaveze koje agencija i gost preuzimaju i temelj su za rješavanje eventualnih sporova, te molimo goste da ih prije uplate akontacije pozorno pročitaju.

2. Usluga agencije
Turistička agencija Sebenica posreduje između gosta i pružatelja usluga i obvezuje se osigurati gostu smještaj sa svim dodatnim uslugama u kapacitetima rezerviranim preko portala https://www.sebenica.com, osim u slučaju iznimnih okolnosti uzrokovanih višom silom*. Agencija jamči za istinitost podataka iznesenih u opisima smještajnih jedinica i za istinitost ostalih uvjeta najma.
* Viša sila je okolnost na koju se ne može utjecati jer se ne može predvidjeti, pa samim time niti otkloniti (potresi, poplave, požari, štrajk, terorističke akcije, ratovi, smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji…)

3. Opis smještaja i kategorizacija
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije u vrijeme izdavanja dozvole za rad, kao i temeljem uvida predstavnika agencije u stvarno stanje smještaja prilikom obrade objekta. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.
Agencija jamči da će svaki gost biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu te da će svakoga gosta dočekati čista posteljina. Parking mjesto je osigurano ukoliko pružatelj usluge ima na raspolaganju po jedno parkirno mjesto za svaku smještajnu jedinicu u sklopu objekta ili njegovoj blizini.

4. Cijene
Cijene smještaja variraju od objekta do objekta i uključuju osnovnu uslugu smještaja navedenu u cjeniku uz svaku smještajnu jedinicu. Sve cijene na portalu su izražene u eurima.
Osnovna usluga smještaja uključuje dnevni najam, potrošnju električne energije, vode i plina, posteljinu, završno čišćenje te sve druge usluge koje su kao takve navedene u pojedinim opisima smještaja. Dodatne su usluge one usluge koje se pružaju u smještajnoj jedinici, ali nisu uključene u cijenu najma (npr. doručak, držanje kućnog ljubimca, vez za brod, najam brodića…) pa ih stoga gost plaća posebno ako ih želi koristiti. Gost je dužan dodatne usluge zatražiti prilikom rezervacije smještaja kako bismo ih mogli dogovoriti sa vlasnicima i uvrstiti u izračun ukupne cijene.
Agencija ima pravo u bilo kom trenutku promijeniti cijene smještaja prikazane na web stranicama a za goste koji su već rezervirali smještaj jamči staru cijenu, navedenu u kalkulaciji na temelju koje je izvršena uplata akontacije.
Akcije i popusti se ne mogu međusobno zbrajati već se u jednoj rezervaciji može koristiti samo jedan popust.
* Cijene navedene u ponudi agencije bazirane su na osnovi ugovora sa pružateljima usluge smještaja i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem gost  boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

 

5. Polog za štetu
Kod nekih smještajnih jedinica kod kojih je u opisu na web stranicama to naglašeno gost će prije početka korištenja zakupljenog smještaja prilikom check in-a morati izravno davatelju usluge uplatiti u gotovini polog za štetu. Polog služi kao jamstvo davatelju usluge da gost u zakupljenom smještaju neće počiniti štetu. Na dan odlaska prilikom check out-a, gostu će depozit biti vraćen u cijelosti, ali tek nakon što davatelj usluge prethodno utvrdi da je gost zakupljeni smještaj predao u stanju u kojem ga je i preuzeo.


6. Zahtjev za rezervaciju
Za uspješnu rezervaciju smještaja gost se treba prvo odlučiti za neku smještajnu jedinicu iz naše ponude a zatim ispuniti formular za rezervaciju sa osobnim podacima i poslati upit. Iako na našim web stranicama postoje periodi zauzeća koje nastojimo ažurno održavati zna se dogoditi da smještajne jedinice nisu više slobodne. Tek kada pošaljemo potvrdu da je objekt raspoloživ i da ga možemo rezervirati gost može nastaviti sa idućim korakom, a to je plaćanje akontacije.  

 

7. Uplata akontacije
Za potvrdu rezervacije potrebno je da gost, u roku od jednog radnog dana od trenutka prihvaćanja ponude, uplati akontaciju u iznosu od 25% od ukupne cijene smještaja.
Uplata rezervacije može se izvršiti:
- bankovnom doznakom (bankovne troškove snosi gost)
- kreditnom karticom MasterCard ili Visa (bankovne troškove snosi agencija).
Prilikom plaćanja putem kreditne kartice, napominjemo da će kartica biti terećena za iznos u kunama prema prodajnom tečaju Raiffeisen banke na dan terećenja kartice, te postoji mogućnost minimalnih tečajnih razlika.

 

8. Plaćanje preostalog iznosa
Preostali iznos od ukupne vrijednosti aranžmana gost plaća pri dolasku u gotovini:
- izravno vlasniku smještaja
- u poslovnici agencije Arta, Podvrtaje 65, 22 243 Murter (pogodno za goste koji dolaze u Murter gdje se nalazi poslovnica  agencije ili za one koji dolaze u ostala mjesta na Otoku Murteru koja se nalaze u blizini).

 

9. Zaštita osobnih podataka i kreditnih kartica
Osobni podaci gosta su potrebni u procesu realizacije rezervacije i gost ih daje dobrovoljno, a agencija se obvezuje da ih neće dati trećoj osobi. Gost daje odobrenje da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije. Podaci sa kreditne kartice se upisuju na sigurnim stranicama Raiffeisen banke i u potpunosti su zaštićeni pomoću sigurnosnog softvera.


10. Pravo gosta na izmjene i otkaz rezervacije
Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj, treba to učiniti pismeno (e-mail, faks, pošta).

Otkaz rezervacije:
- Ako gost otkaže potvrđenu rezervacije agencija zadržava ukupan iznos uplaćene akontacije.
- Ako gost otkaže potvrđenu rezervacije dva ili manje dana prije samog termina dolaska ili se ne pojavi, agencija zadržava pravo naplate cjelokupnog iznosa aranžmana.
- Ako gost ne otkaže rezervaciju ali uz prethodnu najavu dođe koji dan kasnije ili otkaže smještaj prije isteka ugovorenog termina dužan je platiti cjelokupni iznos aranžmana.
- Ako gost pri otkazu rezervacije zakupljenih smještajnih kapaciteta pronađe novoga korisnika iste rezervacije, agencija zaračunava samo administrativni troškovi izmjene rezervacije u iznosu od 25,00 eura.

* Ukoliko gost prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, agencija mu preporuča uplatu police osiguranja od otkaza putovanja.


Izmjene rezervacije:
- Izmjene rezervacije koja ne uključuje mijenjanje perioda boravka ili promjenu smještajne jedinice (promjena nositelja rezervacije, broja osoba, starosne dobi osoba, vrste rezerviranih dodatnih usluga) je prvi put potpuno besplatna a za drugu promjenu se naplaćuju administrativni troškovi u iznosu od 25,00 eura.
- Izmjene rezervacije koja uključuje mijenjanje perioda boravka u istoj smještajnoj jedinici je moguća samo ako je smještajna jedinica tada slobodna i ako se davatelj usluga s tim slaže a za nju se naplaćuju administrativni troškovi u iznosu od 25,00 eura.
- Izmjene rezervacije koja uključuje promjenu smještajne jedinice se smatra otkazom rezervacije.


11. Pravo agencije na izmjene i otkaz rezervacije
Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti ili viša sila. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to sa smještajem iste ili više kategorije i to po cijeni po kojoj je rezervacija potvrđena. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kvalitete po cijeni većoj za 15% od cijene rezerviranog smještaja, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju gosta. Ukoliko zamjena nije moguća, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu prije početka korištenja usluge, te mu jamči povrat uplaćene akontacije.


12. Obveze gosta
Gost je obvezan:
- posjedovati valjane putne isprave te pribaviti vizu ako mu je potrebna za ulazak u Republiku Hrvatsku
- prilikom dolaska u rezerviranu smještajnu jedinicu, davatelju usluge predočiti od strane agencije izdan voucher s točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene
- na dan svojeg dolaska podmiriti nepodmireni dio računa u poslovnici agencije ili izravno vlasniku objekta
- doći u smještajnu jedinicu u točnom broju i s točnom strukturom osoba koju je najavio agenciji. Ako u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba ili drukčija struktura osoba nego što je naznačeno na voucheru, davatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim gostima ili tražiti nadoplatu za njih
- gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10.00 sati. Predaja ključa smještajnih jedinica se obavlja u samom objektu od strane vlasnika.
- najaviti sve dodatne usluge (vez za brod, najam brodića, parking za prikolicu, doručak, dječji krevetić, držanje kućnog ljubimca) koje želi koristiti kako bi ih pružatelj usluge na vrijeme osigurao i kako bi ih, u slučaju da se naplaćuju, agencija obračunala u voucheru.
- obavijestiti agenciju o svim bitnim činjenicama koje mogu utjecati na njegov boravak u rezerviranoj smještajnoj jedinici (npr. alergije i bolesti gosta, invalidnost gosta, dolazak automobilom nestandardne veličine, potreba za krevetom nestandardne dužine i sl.)
- pridržavati se kućnog reda u smještajnoj jedinici, te surađivati sa pružateljima usluga u dobroj namjeri.
- svaku načinjenu štetu u smještajnoj jedinici gost je dužan na licu mjesta u cijelosti nadoknaditi

U slučajevima nepridržavanja ovih obveza, gostu može biti ukraćen rezervirani smještaj bez prava na povrat uplaćenog iznosa i bez prava na naknadu štete.


13. Obveze agencije
Obaveza agencije je:
- potvrditi rezervaciju po primitku uplate akontacije i poslati gostu voucher sa naznačenim rezerviranim uslugama, izračunom cijene i uputama kako doći
- brinuti o izboru pružatelja usluga i provedbi usluga
- brinuti o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu.
* Agencija i vlasnik isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena ili neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.


14. Prtljaga
Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, oštećena, izgubljena ili ukradena u smještajnoj jedinici. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.


15. Rješavanje prigovora
Ukoliko usluge iz rezervacije nisu izvršene ili su nekvalitetno izvršene, gost ima pravo prigovora i može tražiti određenu naknadu.

Postupak u svezi s prigovorom:
- ukoliko gost na samom odredištu nije zadovoljan stanjem smještajne jedinice, treba odmah po dolasku reklamacije iznijeti vlasniku i o svemu odmah izvijestiti agenciju telefonom na broj +385 (0)22 436544. Gost je obvezan surađivati s predstavnikom agencije i vlasnikom u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan, te pružena usluga nije zadovoljavajuća agencija će napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi.
- svaki osnovani prigovor se rješava otklanjanjem reklamiranih nedostataka, a ako to nije moguće, ponudom zamjenskog smještaja. Agencija smije gostu kao zamjenski smještaj ponuditi samo smještaj iste ili veće kvalitete koji je usporediv sa rezerviranim smještajem po cijeni i lokaciji.
- ako agencija ponudi gostu adekvatni zamjenski smještaj a gost ga ne želi prihvatiti, agencija nije dužna vratiti uplaćen iznos niti uvažiti naknadni prigovor.
- ako davatelj usluga nije u mogućnosti otkloniti reklamirane nedostatke, a agencija nije u mogućnosti ponuditi adekvatni zamjenski smještaj gostu će biti izvršen povrat uplaćenog iznosa. Najviša isplaćena naknada može biti samo do visine uplaćenog iznosa.
- ako gost samoinicijativno napusti smještajnu jedinicu i pronađe drugi smještaj, te tako ne pruži priliku agenciji priliku da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva ili da mu pronađe zamjenski smještaj,  onda nema pravo tražiti povrat novca niti nadoknadu štete.
- ukoliko gost ne reklamira smještaj na licu mjesta ne ostvaruje pravo povrata novca.


16. Nadležnost suda  
Ako gost nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. U takvom slučaju bit će nadležan trgovački sud u Šibeniku.

 


NAČINI PLAĆANJA


1. PLAĆANJE PUTEM BANKOVNE DOZNAKE NA DEVIZNI RAČUN AGENCIJE
Plaćanje za goste iz inozemstva

Potrebni podaci za unos na uplatnicu:
Uplatitelj: Ime, prezime nositelja rezervacije sa punom adresom stanovanja
Primatelj: Turistička agencija Sebenica, Bosanska 33, 22000 Šibenik
Iznos: iznos akontacije koju treba platiti po dobivenom predračunu u eurima
Svrha uplate: Plaćanje po rezervaciji broj XXXX (broj rezervacije)
IBAN: HR1424020061140173569
SWIFT: ESBCHR22


Napomena:
Bankovne troškove doznake u potpunosti snose gosti. Agencija snosi samo troškove za koju je tereti njena poslovna banka. Prilikom odabira troškova prijenosa u formularu je potrebno odabrati opciju OUR. Kopiju uplate potrebno je poslati agenciji na e-mail info@ sebenica.com  ili faksirati na broj 00385 22436545. Rok za slanje kopije uplate je naznačen na rezervaciji. Ukoliko gost prekorači rok slanja kopije uplate, smatrati će se da nije uplatio akontaciju i rezervacija će biti otkazana.

 

2. PLAĆANJE PUTEM OPĆE UPLATNICE NA ŽIRO RAČUN AGENCIJE
Plaćanje za goste iz Hrvatske

Potrebni podaci za unos na uplatnicu:
Uplatitelj: Ime, prezime nositelja rezervacije sa punom adresom stanovanja
Primatelj: Turistička agencija Sebenica, Bosanska 33, 22000 Šibenik
Banka primatelja: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
Iznos: iznos akontacije koju treba platiti po dobivenom predračunu u kunama
Svrha uplate: Plaćanje po rezervaciji broj XXXX (broj rezervacije)
Poziv na broj: 02 - XXXX (broj rezervacije)
Broj računa: 2402006-1140173569
IBAN: HR1424020061140173569

Napomena:
Bankovne troškove uplate u potpunosti snose gosti. Kopiju uplate potrebno je poslati agenciji na e-mail info@ sebenica.com ili faksirati na broj 00385 22436545. Rok za slanje kopije uplate je naznačen na rezervaciji. Ukoliko gost prekorači rok slanja kopije uplate, smatrati će se da nije uplatio akontaciju i rezervacija će biti otkazana.

 

3. ONLINE PLAĆANJE KREDITNOM KARTICOM -  MASTERCARD, VISA
Plaćanje za goste iz Hrvatske i inozemstva online

Akontaciju možete uplatiti i kreditnom karticom direktno sa web stranica agencije. Nakon što vam potvrdimo raspoloživost apartmana možete ići na on-line plaćanje gdje ćete popuniti formular sa svim potrebnim podacima. Plaćanje karticom je sigurno i zaštićeno SSL protokolom Raiffeisen banke.
 

Napomena:
Prilikom plaćanja putem kreditne kartice, napominjemo da će kartica biti terećena za iznos u kunama prema prodajnom tečaju Raiffeisen banke na dan terećenja kartice, te postoji mogućnost minimalnih tečajnih razlika.

 


MODEL PLAĆANJA SMJEŠTAJA
Plaćanje akontacije i ostatka ukupnog iznosa za trošak smještaja
25% cijene usluge smještaja se plaća kao akontacija kako bismo vam rezervirali smještaj
75% cijene usluga smještaja plaća se u gotovini pri dolasku:
- direktno iznajmljivaču
- u poslovnici agencije Arta, Podvrtaje 65, 22243 Murter (opcija vrijedi ukoliko gosti dolaze u Murter)